Category Archives: ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ / RAPORTET VJETORE

No Comments on Приходи и расходи 2018-фондовски приходи

Приходи и расходи-фондовски 2018

Read more

No Comments on Биланс на состојба -2018-фондовски приходи

БС-фондовски 2018

Read more

No Comments on СПД-Рекапитулар 2018-сопствени приходи

СПД-Рекапитулар- сопствени 2018

Read more

No Comments on Посебни податоци 2018-сопствени приходи

Посебни податоци- сопствени 2018

Read more

No Comments on Биланс на приходи и расходи 2018-сопствени приходи

Приходи и расходи- сопствени 2018

Read more

No Comments on Биланс на состојба 2018-сопствени приходи

БС-сопствена с-ка 2018

Read more

No Comments on СПД-Рекапитулар 2017-сметка за донации

СПД-Рекапитулар 2017-сметка за донации

Read more

No Comments on Посебни податоци 2017-сметка за донации

Посебни податоци 2017-сметка за донации

Read more

No Comments on Биланс на приходи и расходи 2017-сметка за донации

Биланс на приходи и расходи 2017-сметка за донации

Read more

No Comments on Биланс на состојба 2017-сметка за донации

Биланс на состојба 2017-сметка за донации

Read more