Browsing Category

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ / RAPORTET VJETORE

СПД-Рекапитулар 2017-сметка за донации

СПД-Рекапитулар 2017-сметка за донации

Посебни податоци 2017-сметка за донации

Посебни податоци 2017-сметка за донации

Биланс на приходи и расходи 2017-сметка за донации

Биланс на приходи и расходи 2017-сметка за донации

Биланс на состојба 2017-сметка за донации

Биланс на состојба 2017-сметка за донации

СПР-Рекапитулар 2017-фондовски приходи

СПД-Рекапитулар 2017-фондовски приходи

Посебни податоци 2017-фондовски приходи

Посебни податоци 2017-фондовски приходи

Биланс на приходи и расходи 2017-фондовски приходи

Биланс на приходи и расходи 2017-фондовски приходи

Биланс на состојба 2017-фондовски приходи

Биланс на состојба 2017-фондовски приходи

Back to Top