Category Archives: ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ / RAPORTET VJETORE

No Comments on СПД Рекапитулар 2020 сметка за донации

Read more

No Comments on Посебни податоци ДЕ 2020 сметка за донации

Read more

No Comments on Биланс на приходи и расходи 2020 сметка за донации

Read more

No Comments on Биланс на состојба 2020 сметка за донации

Read more

No Comments on СПД Рекапитулар 2020 сметка за фондовски приходи

Read more

No Comments on Посебни податоци ДЕ 2020 сметка за фондовски приходи

Read more

No Comments on Биланс на приходи и расходи 2020 сметка за фондовски приходи

Read more

No Comments on Биланс на состојба 2020 сметка за фондовски приходи

Read more

No Comments on СПД Рекапитулар 2020 сметка за сопствени приходи

Read more

No Comments on Посебни податоци ДЕ 2020 сметка за сопствени приходи

Read more