СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ / SHËRBIMI I NDIHMËS SË SHPEJT DHE VIZITA SHTËPIAKE

СЛУЖБА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ / SHËRBIMI I NDIHMËS SË SHPEJT DHE VIZITA SHTËPIAKE

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ / VEPRIMTARIA BAZË
Службата за Итна медицинска помош и домашно лекување е служба од посебен и витален интерес за граѓаните, која укажува правовремена, квалитетна и континуирана итна медицинска заштита на подрачјето на општинa Куманово. Службата дежура континуирано 24 часа во текот на целата година.
——————————
Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë dhe i Vizitës Shtëpiake është një shërbim i vecant dhe jetësor për qytetarët, i cili ofron shërbime mjeksore në kohë, kualitative dhe në kontuinitet për Komunën e Kumanovës
Shërbimi është në detyrë 24 orë në ditë, gjatë gjithë vitit.


ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ / SHËRBIMET MJEKSORE

 Прегледи / Kontrollet

Врши мртвопроверителство и издава лекарски извештаи за причината за смрт / kryen konstatimin e vdekjes dhe jep vërtetim për shkaqet e vdekjes.

Врши медицинско обезбедување на манифестации од различен карактер / Mbështetje mjeksore për manifestime të ndryshme.

Врши медицински индициран транспорт на пациенти на подрачјето на градот / kryen transportin e pacientëve të qytetit.

Врши прегледи, ординирање на терапија и преврски на хронични и неподвижни болни, по претходна препорака на лекар специјалист, во домот на пациентот; / kryen kontrolle, terapi për pacientët me sëmundje kronike dhe të pa lëvizshëm me rekomandim paraprak të specialistit, në shtëpin e pacientit.

Врши здравствени прегледи во руралните средини / kryen kontrolle mjeksore në vendbanimet rurale

Врши прегледи и здравствени услуги за потребите на осудените или притворени лица сместени во казнено-поправната установа, и.т.н. / kryen kontrolle dhe shërbime mjeksore për nevojat e personave të dënuar ose paraburgosur në institucionin korrektues të qytetit.


ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА / STRUKTURA ORGANIZATIVE


  Ургентна / Urgjenca

 Итна медицинска помош на терен / Ndihma e Shpejtë Mjekësore në teren

Дневна болница / Spitali ditor

Отсек за домашно лекување / Trajtimi shtëpiak