МЕДИЦИНА НА ТРУД & MJEKËSIA E PUNËS

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ / VEPRIMTARIA BAZË

Медицината на трудот е првентивна гранка во медицината, која се занимава со специфична здравствена заштита на населението, со цел зачувување и унапредување на здравјето на работниците, нивната работна способност и создавање сигурна и здрава работна средина.

Taa претставува основа за спречување на појава на професионални заболувања, заболувања во врска со работата и повреди на работно место.
____________________
Mjekësia e Punës është një degë kryesore e mjekësis, e cila merret me kujdesin specifik shëndetsorë të popullatës të popullatës, me qëllim ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të punëtorëve, aftësinë e tyre për të punuar dhe krijimin e një ambienti të sigurt dhe të shëndetshëm të punës.

Ajo është baza për parandalimin e shfaqjes së sëmundjeve profesionale, sëmundjeve dhe lëndimeve të lidhura me punën në vendin e punës.